November 12th, 2009

she kava

поясніть проти ночі.....

Люди поясніть плз.
 Є правило:


Складні прикметники

Разом пишемо:

б) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника: загальноосві́тній (зага́льна осві́та), легкоатлети́чний (легка́ атле́тика), мовностильовий (мо́вний стиль), народногоспода́рський (наро́дне господа́рство), народнопоети́чний (наро́дна пое́зія), первіснообщи́нний (перві́сна общи́на), правобере́жний (пра́вий бе́рег), сільськогоспода́рський (сільське́ господа́рство), східнослов’я́нський (схі́дні слов’я́ни);

Здається, під нього мали би підпадати прикметники "соціальнопсихологічний" (від "соціальна психологія") чи загальнопсихологічний ( від "загальна психологія"). ? То чому  всюди через дефіс? Чи я чогось не доганяю? (решту правил написання складних прикментників теж ніби знаю...)
Це питання доїдає мій нефілологічний мозок :))

Українська виразня в царині транспорту та шляхів


Вельмишановні філологи, прошу прокоментувати. Як казала моя бабуся: "Шо занадто - то не здраво".


Джура М., Нікіпчук С. Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів

Завантажити статтю: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ukr_term/2007_593/13.pdf