October 17th, 2006

(no subject)

Хіба кажуть "Сторони"?

"...з одного боку, і ________________________________, що надалі іменується «Замовник», в особі _____________________________________., який діє на підставі ________, з іншого боку, разом іменовані – Сторони, уклали цю угоду про нижченаведене:"

російською, власне, на неї перекладають, це так:

"...с одной стороны, и ______________________________________, в даль-нейшем именуемое «Заказчик», в лице ________________________________., действующе-го на основании _________, с другой стороны, вме-сте именуемые – Стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:"

кіч

Питання більше з царини літератури. Від мене завжди вислизає значення слова "кіч". Хто пояснить так, щоб стало зрозуміло?
Дякую.