?

Log in

No account? Create an account
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, October 17th, 2006

Time Event
10:33a
Хіба кажуть "Сторони"?

"...з одного боку, і ________________________________, що надалі іменується «Замовник», в особі _____________________________________., який діє на підставі ________, з іншого боку, разом іменовані – Сторони, уклали цю угоду про нижченаведене:"

російською, власне, на неї перекладають, це так:

"...с одной стороны, и ______________________________________, в даль-нейшем именуемое «Заказчик», в лице ________________________________., действующе-го на основании _________, с другой стороны, вме-сте именуемые – Стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:"
10:35a
4:58p
кіч
Питання більше з царини літератури. Від мене завжди вислизає значення слова "кіч". Хто пояснить так, щоб стало зрозуміло?
Дякую.

<< Previous Day 2006/10/17
[Calendar]
Next Day >>
About LiveJournal.com